ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK

Adatkezelési nyilatkozat

2018. május 25. napjától határozatlan ideig

1. Alapelvek, meghatározások

1) A nevetnikek.hu honlap működtetése, illetve a Nevetnikék Alapítvány (székhely: 7624 Pécs, Rókus utca 5/a 1/4.; adószám: 18504688-1-02; nyilvántartási szám: 01-01-0011718; képviseli: Kőműves Glória kuratóriumi elnök) tevékenysége során felmerülő személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekről az adatkezelések megkezdése előtt a jelen „Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat” dokumentum (a továbbiakban: Nyilatkozat) nyújt tájékoztatást az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. A jelen Nyilatkozat kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire.

2) A Nyilatkozat időbeli hatályát a fedlapon szereplő dátum jelzi. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Nyilatkozatot bármikor módosítsa és új Nyilatkozatot tegyen közzé honlapján. Új Nyilatkozat hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi hatályát veszti.

3) Fogalmak, meghatározások:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Különleges adatot az Adatkezelő nem kér és nem kezel. Bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott különleges adatot az Adatkezelő haladéktalanul töröl a rendszeréből.

Adatkezelő: aki önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Jelen nyilatkozat szerinti adatkezelő:

Nevetnikék Alapítvány (székhely: 7624 Pécs, Rókus utca 5/a 1/4.; adószám: 18504688-1-02; nyilvántartási szám: 01-01-0011718; képviseli: Kőműves Glória kuratóriumi elnök; a továbbiakban: adatkezelő). A személyes adatokat az adatkezelő a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező önálló képviseletre jogosult kuratóriumi elnöke, illetve az adatbázisok kezelésére jogosult tagjai, az adatkezelő részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, az adatkezelő által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

Jelen nyilatkozat szerinti adatvédelmi tisztviselő:

Kőműves Glória kuratóriumi elnök (e-mail: info@nevetnikek.hu; telefon: +36-30/580-4427; cím: 7624 Pécs, Rókus utca 5/a 1/4.), aki az Adatkezelő adatkezelése során ellátja az adatvédelmi tisztviselői feladatokat.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

A jelen nyilatkozat szerinti adatfeldolgozó:

Pénzadó Kft. (székhely: 7625 Pécs, Antal u. 13.), aki az adatkezelő működése vonatkozásában az adózás rendjéről és a számviteli szabályokról szóló jogszabályoknak megfelelő könyvelési feladatait látja el, ellátása a jogszabályokban meghatározott adatok felhasználásával.

Adatfeldolgozói minőségben ismerhetik meg továbbá az adatkezelő által kezelt személyes adatokat a vele önkéntesi szerződést kötött önkéntesek, akik az adatkezelő által vállalt feladatok elvégzésében közreműködnek.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Fgytv.: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

2. A nevetnikek.hu honlap megtekintésével kapcsolatos adatkezelés

1) A nevetnikek.hu honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

2) A honlapon, mint az elérhető más honlapok döntő többségén is, úgynevezett „cookie”-k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybevételét. A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

3) A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.google.com/intl/hu/policies/pri-vacy/partners/ magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.

4) A honlap tartalmaz úgynevezett Facebook képpontokat is, melyek lehetővé teszik a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet meg azoknak, akik előzőleg felkeresték a nevetnikek.hu honlapot. Ön bármikor dönthet úgy, hogy nem kívánja az adatoknak a hirdetések célzása érdekében történő gyűjtését és felhasználását. Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.facebook.com/about/privacy magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.

5) Az adatkezelő a honlapon keresztül, jellemzően az “Kapcsolat” felületen keresztüli üzenetküldéssel, vagy a weboldal címsorában elhelyezett telefonszám hívásával, vagy az ugyanott található info@nevetnikek.hu e-mail címre, illetve az aloldalon megadott Facebook oldalnak történő üzenetküldéssel kezdeményezett kapcsolatfelvétel, valamint az e-mailben, illetve az “Írj nekünk” mezőinek kitöltésével közölt kérdéseket, ötleteket, javaslatokat, észrevételeket a folyamatok, termékek és szolgáltatások fejlesztése céljából megadott személyes adatokat felhasználja és tárolja. Az ezzel kapcsolatos adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást az adatkezelő az e-mail elküldésével megadottnak tekinti. Az ötleteket, véleményeket, észrevételeket tartalmazó e-maileket az adatkezelő legfeljebb 1 évig őrzi meg, amennyiben korábban megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével törli az e-mailt.

3. Az egyes tevékenységekre vonatkozó adatkezelések részletezése

1) Információkérés

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.

a) Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

b) Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

név

azonosítás

e-mail-cím

kapcsolattartás, igény pontosítása, információadás

telefonszám

kapcsolattartás, igény pontosítása, információadás

kérdés/kérés tartalma

válaszadás input adata

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.

c) Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.

d) Az adatkezelés folyamata:

da) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail útján, vagy az oldalon elérhető kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével, illetve egyéb formában) információkérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.

db) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.

dc) az Adatkezelő megadja a kért információt azon a módon, ahogy az érkezett, illetve ahogy arról az érintettel megállapodott.

2) Levelezőlistára való feliratkozás

a) Az adatkezelés jogalapja: A feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

b) Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által biztosított rendezvényekről, foglalkozásokról, az Adatkezelő által felhasznált támogatások céljáról, megvalósult eredményekről illetve egyéb, az Ügyfelek tekintetében releváns információkról való tájékoztatás nyújtása.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

név

azonosítás

e-mail-cím

kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

megjelölt érdeklődési kör

ajánlatadás, kapcsolattartás

megjelölt termékek köre

ajánlatadás, kapcsolattartás

c) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a “Feliratkozás”, vagy az “Értesítéseket kérek” gombra kattintva feliratkozik az Adatkezelő levelezőlistájára.

d) Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, vagy a leiratkozásig.

e) Az adatkezelés folyamata:

ea) az érintett a weboldal felületén elhelyezett „Feliratkozás”, illetve az “Értesítéseket kérek” lehetőségénél a kért személyes adatainak megadásával feliratkozik az Adatkezelő levelezőlistájára.

eb) az érintett egyéb módon, pl. az info@nevetnikek.hu e-mail címre küldött levélben, vagy a weboldalon feltüntetett telefonon személyesen kérheti, hogy a korábbi feliratkozását, egyben az ezzel összefüggésben kezelt személyes adatait törölni szeretné.

ec) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel. A leiratkozni kívánó érintettnek tisztában kell lennie azzal, hogy azonnali leiratkozást csak a jelen pont ea) alpontja szerinti leiratkozás jelent, a eb) alpont szerinti leiratkozás néhány napos átfutási idővel járhat, amelyre tekintettel nem jogsértő, ha ezen időszak alatt a rendszer még hírlevelet küld az érintettnek.

Az Adatkezelő felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy az azonos, vagy közel azonos időben küldött hírlevél és a jelen ea) alpont szerinti azonnali leiratkozási kérelem is elkerülheti egymást technikailag, ezért a leiratkozást követően kapott hírlevél nem jelenti a leiratkozási kérelem figyelembe vételének mellőzését.

3) Közösségi oldalakon való jelenlét és marketing

a) Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő közösségi oldalakon lévő profiljához kapcsolódó adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

b) Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő honlapján található tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása, az erre való figyelemfelhívás, marketing.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

név

azonosítás

használatos fotó

azonosítás

hozzászólás

vélemény, hozzászólás kifejezése

értékelés

vélemény, hangulat kifejezése

kérdés/kérés tartalma

válaszadás input adata

c) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait látogatják, követik, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyulnak (like/dislike), azokat megosztják saját ismerőseik között részben vagy teljes körűen.

d) Az adatkezelés időtartama: A leiratkozásig.

4) Önkéntes támogatás nyújtása

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.

a) Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő részére felajánlott és nyújtott anyagi támogatás során átadott személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

b) Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő részére anyagi támogatást biztosító természetes személyek tájékoztatása arról, hogy az általuk folyósított támogatást milyen célra fordították, az előzetesen kitűzött célok megvalósultak-e, illetve általános kapcsolattartás, tájékoztatás.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

név

azonosítás

e-mail-cím

kapcsolattartás, igény pontosítása, információ illetve árajánlat adása, a szolgáltatás nyújtása során szükséges kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás, igény pontosítása, információ illetve árajánlat adása, illetve a szolgáltatás nyújtása során szükséges kapcsolattartás

kérdés/kérés tartalma

válaszadás input adata

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelő részére anyagi támogatást nyújt.

c) Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.

d) Az adatkezelés folyamata: az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail útján, vagy az oldalon elérhető kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével, vagy a “Támogatás” oldalra kattintva) kifejezi szándékát a támogatás nyújtásáról.

5) Panaszkezelés

a) A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a megtett panasz esetén a kezelt adatok vonatkozásában a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján kötelező.

b) Panaszt

ba) az info@nevetnikek.hu e-mail címen, lehetőleg az e-mail „Tárgy” rovatában a PANASZ szó feltüntetésével, vagy

bb) postai úton a 7624 Pécs, Rókus utca 5/a 1/4. címre az adatkezelőnek, vagy Kőműves Glória kuratóriumi elnöknek (adatvédelmi tisztviselő) címezve lehet eljuttatni az Adatkezelő részére.

c) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt, igénybe vett szolgáltatásra/termékre, és/vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

d) Az adatok kezelésének célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, valamint a kapcsolattartás.

e) Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos Fgytv. 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

a panasz azonosítója

azonosítás

név

azonosítás

a panasz beérkezésének időpontja

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

a hívás időpontja

azonosítás

a beszélgetés során megadott személyes adatok

azonosítás

számlázási/levelezési/e-mail cím

kapcsolattartás

panaszolt termék/szolgáltatás/magatartás

panasz kivizsgálása

csatolt dokumentumok

panasz kivizsgálása

panasz oka

panasz kivizsgálása

maga a panasz

panasz kivizsgálása

f) A Fgytv. rendelkezésének megfelelően az írásbeli panaszt a vállalkozó a beérkezését követően harminc napon belül, vagy ha jogszabály ennél rövidebb határidőt állapít meg, annak lejártáig köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

g) Az adatkezelés folyamata:

ga) az érintett a maga által választott módon közli a panaszát az Adatkezelővel.

gb) szóbeli panasz esetén az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról.

gc) az Adatkezelő megvizsgálja a panasz összes körülményét, és ezek alapján megválaszolja azt.

gd) az Adatkezelő törekszik a panasztevő számára megnyugtató módon rendezni a panaszt.

6) Önkéntesnek jelentkezés

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adatvédelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.

a) Az adatkezelés jogalapja: Az Önkéntesek személyes adatainak kezelés szerződés teljesítésén alapul.

b) Az adatkezelés célja: Az érintett, mint Önkéntes el tudja látni az Adatkezelő és a közötte kelt önkéntesi szerződésben foglalt feladatokat.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

név

azonosítás

e-mail-cím

kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás, információadás

édesanyja neve

azonosítás

adóazonosító jel

azonosítás

lakcím

azonosítás

születési hely és idő

azonosítás

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és önkéntesi szerződést köt vele.

c) Az adatkezelés időtartama: A szerződés időbeli hatálya alatt.

7) Nyereményjátékban való részvétel

a) Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

b) Az adatkezelés célja: Az érintett részvétele az adatkezelő által szervezett nyereményjátékban.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

név

azonosítás

e-mail-cím

kapcsolattartás, információadás

telefonszám

kapcsolattartás, információadás

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékban részt vesz személyes adatainak megadásával.

c) Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.

d) Az adatkezelés folyamata:

da) az érintett az Adatkezelő által meghatározott módon jelentkezik a nyereményjátékban való részvételre.

db) az Adatkezelő a nyereményjáték keretében végrehajtott sorsolás eredményéről értesíti a játékban résztvevő nyertest.

4. Az adatokhoz való hozzáférés

a) Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő és az 1. pontban bemutatott Adatfeldolgozó férhet hozzá a feladataik ellátása érdekében.

b) Az Adatkezelő képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes adatait is, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás indul.

c) Az Adatkezelő kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára, amennyiben

ca) az Adatkezelő az irattározásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata alapján az Ön személyes adatait tartalmazó ügyet átadja a Levéltár számára,

cb) az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,

cc) a rendőrség megkeresi a Hatóságot, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

5. Adatbiztonsági intézkedések

a) Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Nyilatkozat elején megadott adatfeldolgozó szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén megfelelően elzárva tárolja. A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más közreműködő szolgáltatását nem veszi igénybe.

b) Az Adatkezelő az elvárható intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

6. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

a) A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az tájékoztassa:

- milyen személyes adatait,

- milyen jogalapon,

- milyen adatkezelési cél miatt,

- milyen forrásból,

- mennyi ideig kezeli,

- az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

b) A helyettesítéshez való jog

Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy az módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

c) Törléshez való jog

Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasíthatja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

d) A zároláshoz való jog

Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatait zárolja.

A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Ilyen lehet például, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat.

e) A tiltakozáshoz való jog

Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatai kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára.

7. Eljárás az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlásának sikertelensége esetén

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogát a jogszabálynak megfelelően gyakorolni tudja és megelégedettségére záruljon minden ügy.

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely: 1125 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Telefax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: naih.hu

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Pécs, 2018. május 25.